Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến nay đã được nhân rộng trên khắp cả nước. Đây là chương trình mục tiêu quốc gia có tác động sâu sắc đến đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ, khi OCOP phát triển thì sẽ hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng, nông sản cung ứng cho chuỗi sản phẩm OCOP sẽ an tâm đầu ra, không lo sợ bấp bênh “được mùa thất giá”, hoặc ngược lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *