Hợp tác xã được xác định giữ vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vậy làm thế nào để có những HTX nông nghiệp mạnh, có đủ điều kiện liên kết với nhiều đối tác, hình thành chuỗi giá trị sản xuất bền vững?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *