Đánh cắp số phận

Trong canh tác bưởi da xanh, việc bón phân hữu cơ cho đất, sử dụng thiên địch để quản lý sâu bệnh thay cho thuốc hóa học hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả nếu được vận dụng đúng kỹ thuật. Từ đó, giúp bảo vệ năng suất, nâng cao chất lượng theo hướng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *