Nhiều năm qua, mô hình hợp tác 4 nhà, xây dựng chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến bàn ăn đã cho thấy sự liên kết hợp tác sẽ mang đến hiệu quả phát triển bền vững. Dịch bệnh COVID – 19 càng thiếu sót trong quá trình hợp tác bắt đầu bộc lộ rõ ràng hơn. Hiện nay, vấn đề đang đặt ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị nông sản là cần làm mới hơn nữa để thích nghi với tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *