Phát triển hợp tác xã là một trong những giải pháp quan trọng, giúp xoá bỏ điểm nghẽn “manh mún, tự phát, sức cạnh tranh kém” bấy lâu của nền nông nghiệp. Các HTX nông nghiệp hiện tại có bước phát triển tích cực so với trước, song, nhiều HTX vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *