Chuyển đổi từ HTX kiểu cũ sang kiểu mới rất cần có sự nhận thức đúng đắn hơn của những chủ thể tham gia HTX. Nhìn chung các HTX hiện nay đều có sự tiến bộ nhanh chóng. Ở đó có sự vận dụng bài bản những yếu tố mới trong kinh tế tập thể. Nhiều điển hình HTX kiểu mới ăn nên làm ra, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng thành viên chính là nhờ tích cực học tập những quan điểm mới, cách làm mới. Họ học để biết, để thông và làm đúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *