Việc xử lý cho sầu riêng ra hoa trong mùa nghịch đòi hỏi nhà vườn áp dụng đồng bộ nhiều kỹ thuật. Trong đó, chăm sóc cây giai đoạn nuôi trái non là giai đoạn quan trọng để đảm bảo năng suất, chất lượng trái thương phẩm ở cuối vụ. Làm thế nào để trái sầu riêng tròn đều, chất lượng, hạn chế tối đa thiệt hại năng suất là vấn đề luôn được nhà vườn xử lý ra hoa nghịch vụ quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *