Hưởng ứng chương trình khởi nghiệp quốc gia, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt được một số kết quả nhất định, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp lan tỏa với các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, phát triển nguồn tài nguyên bản địa, tạo ra giá trị mới góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Để tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, Vĩnh Long cũng đã có chính sách hỗ trợ cần thiết và những giải pháp cụ thể nhằm phát triển phong trào với những mô hình hiệu quả và phù hợp xu hướng thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *