Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản vô cùng quý báu về tư tưởng và lý luận. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *