Thực hiện Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban chỉ đạo các cấp đã phát huy vai trò nồng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể khẳng định rằng, việc chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *