Những đối tượng phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, việc nhận diện và đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *