Lịch sử gắn liền với truyền thống, niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Những biểu tượng trong lịch sử tạo nên sức mạnh lớn lao của mỗi dân tộc. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh, lịch sử không thể nào quên những tấm gương lẫm liệt của hàng triệu người Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lịch thù địch đã xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, đổi trắng thay đen, làm mất lòng tin của các thế hệ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Việc cho ra đời bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực các giá trị nhân văn trong toàn Đảng, toàn dân và trong xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *