Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tôn giáo, vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Cùng với đó là sự xuất hiện gia tăng của các hiện tượng tôn giáo mới với những biểu hiện ngày càng phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Do vậy, đòi hỏi có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận diện rõ tránh bị lợi dụng và nêu cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *