Bắt đầu từ ngày 15/7/2020, Nghị định 61/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Việc làm, đối với bảo hiểm thất nghiệp, đã chính thức có hiệu lực thi hành. Với Nghị định này, một số quy định liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp đã được thay đổi so với trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *