Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua các Cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã có rất nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chiến lược này. Và đáng phấn khởi là những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình này cũng chính là một trong những thành tựu nổi bật nhất của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ qua. Đồng thời tạo tiền đề và động lực thúc đầy chương trình xây dựng nông thôn mới diễn ra mạnh mẽ hơn, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong giai đoạn kế tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *