Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương hiệu và hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu. Đến năm 2020 đã hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí bình chọn thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có khả năng cạnh tranh cấp vùng và cấp quốc gia, đồng thời hỗ trợ các giải pháp cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *