Những năm qua, ứng dụng các giải pháp công nghệ, máy móc thiết bị để cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế khiến cho việc ứng dụng cơ giới hoá chưa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chưa đạt được mục tiêu gia tăng lợi nhuận cho người sản xuất. Do đó, cần có giải pháp thúc đẩy cơ giới hoá đồng bộ trên nền tảng tổ chức liên kết sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *