Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ổn định, công nghiệp phục hồi nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *