Trong những năm qua, công nghiệp ngày càng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của Vĩnh Long. Giai đoạn 2016 – 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,8%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%/năm. Trong đó, hiệu quả từ hoạt động khuyến công đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *