Kết cấu hạ tầng có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt đối với những khu vực đô thị. Theo đó, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để nâng cấp, cải tạo hệ thống các tuyến đường quan trọng nội tỉnh, và hệ thống giao thông đối ngoại, nhằm tăng cường kết nối với các thành phố lớn. Xây dựng thành phố Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *