Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành nhằm giúp công khai thông tin doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường sự minh bạch, môi trường làm việc hài hòa và cạnh tranh lành mạnh.

Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp Nhà nước phải gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm báo cáo.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP nêu rõ khái niệm “Ngôn ngữ công bố thông tin” là ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

Đồng thời, Nghị định 81/2015/NĐ-CP cũng xác định rõ đối tượng điều chỉnh: “Doanh nghiệp nhà nước” là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp), bao gồm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ – công ty con;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/11.

Nguồn:  Hoàng Mạnh / Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *