Bộ Tài chính vừa ban hành công văn hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Ảnh minh họa

 

Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương (gọi chung là đơn vị) hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định.
Đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, sau khi các đơn vị rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe ô tô phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì mới quyết định mua sắm theo quy định.
Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, sau khi rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có mà còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức thì đề xuất gửi Bộ Tài chính.
Bộ sẽ xem xét, điều chuyển xe ô tô theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không có nguồn xe ô tô để điều chuyển, Bộ sẽ có văn bản thông báo để các đơn vị thực hiện mua sắm mới theo đúng quy định.

 

Nguồn kinh phí mua xe, các đơn vị tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.
Nguồn: Anh Vũ ( TNO ) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *