Phụ lục hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hoá đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *