Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ với lần cấp đầu và 500.000 đồng/chứng chỉ với cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi.
Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ cho lần cấp đầu và bằng 50% mức thu lệ phí trên đối với trường hợp cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi.
Thông tư ấn định mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 2 triệu đồng/giấy phép.
Thông tư này thay thế Thông tư 33/2012/TT-BTC ngày 1-3-2012 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không hướng dẫn tại thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Phí và lệ phí và các văn bản liên quan.
Nguồn: L.Thanh ( PLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *