Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử Công an nhân dân. Thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ và Điều lệnh Công an nhân dân. Cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp cần đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử Công an nhân dân vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tăng cường kiểm tra, thanh tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện; xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá cán bộ, bình xét danh hiệu thi đua hàng năm đối với đơn vị và cán bộ, chiến sĩ.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm về văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra cán bộ, chiến sĩ vi phạm văn hóa ứng xử.

Chỉ thị cũng yêu cầu Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chủ trì nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa công an các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trước mắt, công an các đơn vị, địa phương chủ động tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng tiêu chí văn hóa cơ quan, tiêu chí văn hóa ứng xử của từng lực lượng và quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa ứng xử Công an nhân dân.

Nguồn: Nguyễn Quốc ( SGGPO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *