Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-8 và thay thế nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Theo đó, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam.
Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 (sáu) tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xâỵ dựng ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng.
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 năm, khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại.
Theo quy định mới, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
Đạt yêu cầu về sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề; có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp; có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 năm trở lên đối với chứng chỉ hạng I; 5 năm với chứng chỉ hạng II và 3 năm nếu cá nhân có trình độ đại học hoặc 5 năm trở lên với trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với chứng chỉ hạng III.
Các chứng chỉ đã được cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn; sau ngày 1-3-2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định mới.
Riêng đối với cá nhân, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp hành nghề ở Việt Nam từ 6 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ tại Bộ Xây dựng.
Nguồn: Đ.Liên ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *