Đánh cắp số phận

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu. 

Theo đó, con dấu quy định tại nghị định này là con dấu hình tròn, mực dấu màu đỏ và được sử dụng trong cơ quan nhà nước, trong các tổ chức sử dụng con dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ sử dụng con dấu khi có quy định được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng;
Việc sử dụng con dấu có hình quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định chỉ được phép sử dụng dấu nổi, dấu thu nhỏ hoặc dấu xi;
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu quy định.
Điều kiện đăng ký sử dụng thêm con dấu:
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đăng ký thêm dấu ướt: Phải có văn bản cho phép được sử dụng thêm dấu ướt của cơ quan có thẩm quyền;
Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đăng ký sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi phải có văn bản đề nghị đăng ký thêm con dấu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước; tổ chức kinh tế đăng ký thì phải có văn bản đề nghị đăng ký thêm con dấu của người đứng đầu tổ chức kinh tế.
 
Nguồn: L.Thanh ( PLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *