Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 01/04/2016

Người đưa tin 24g – 18g30 ngày 01/04/2016