Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 12/2018: Vĩnh Long xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ trứng vịt

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 12/2018: Vĩnh Long xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ trứng vịt