Phóng sự: Lợi ích kép từ chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm phụ trợ ngành tôm

Phóng sự: Lợi ích kép từ chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm phụ trợ ngành tôm