Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 07/2018: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cây trồng

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 5 tháng 07/2018: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cây trồng