Phỏng vấn ông Nguyễn Thành Thế, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả thực hiện NQ 18

Phỏng vấn ông Nguyễn Thành Thế, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long về kết quả thực hiện NQ 18

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được kết quả bước đầu.