Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/4/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 06/4/2016)