Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 21/5/2016)

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 21/5/2016)