Làng hài mở hội mừng xuân – Tập 4[7]: Người tình ơi mơ gì – Nhóm Chuồng Chuồng Giấy

Làng hài mở hội mừng xuân – Tập 4[7]: Người tình ơi mơ gì – Nhóm Chuồng Chuồng Giấy