Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 19/7/2016)