Người đưa tin 24G (18g30 ngày 17/11/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 17/11/2016)