Xem phiên bản di động
    

‘huy động sức dân’

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân trong thời kỳ cách mạng mới

Huy động sức dân trong thời kỳ cách mạng mới

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta, trong đó có bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Bài học huy động sức dân không chỉ được vận dụng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, mà còn khẳng định tầm quan trọng ở thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước như hiện nay.

Hiệu quả từ huy động sức dân

Hiệu quả từ huy động sức dân

Nhờ thực hiện tốt việc xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn mà xã Phú Thịnh, Tam Bình đã xóa được những cây cầu thô sơ. Những cách trở đò giang ngày nào nay đã được thay bằng những cây cầu mới khang trang, kiên cố.

 
 
 
 
 
 
Liên kết