Người đưa tin 24g (18g30 ngày 09/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 09/11/2016)