Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 25/9/2016): Những bức xúc về thu phí đường bộ BOT

Người đưa tin 24g – (18g30 ngày 25/9/2016): Những bức xúc về thu phí đường bộ BOT