Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 10/02/2018)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 10/02/2018)