Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/11/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 06/11/2016)