Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 28/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 28/9/2016)