Bắt đầu từ ngày 01/7/2020, Nghị quyết 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *