Đến năm 2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tinh giản biên chế là 40.500 người, dự kiến năm 2019 sẽ giảm khoảng 44.510 người. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *