Để góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và bền vững đến năm 2020, hiện nay ngành thủy sản tỉnh sẽ tập trung thực hiện 5 bước đột phá để phát triển theo hướng gia tăng hiệu quả và thân thiện môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *