Giao thông là tiêu chí rất khó thực hiện trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên mấy năm gần đây nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và huy động sức dân cộng với việc tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, xã Tân Long, huyện Mang Thít, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *