Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VIII cơ bản thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng qui định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *