Ngoài việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, Chánh Hội còn tập trung nâng chất các tiêu chí. Trong đó nổi bật nhất là tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *