Là tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn lớn, Vĩnh Long đã xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Bước đầu việc thực hiện chính sách này mang lại một số kết quả tích cực nhưng thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại  địa phương còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *